Terug

Learned’s visie op een modern MTO

door Danique Geskus | sep 29, 2023

Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met uitdagingen zoals toenemende concurrentie, groeiende aandacht voor het welzijn van werknemers en veranderende behoeften van nieuwe generaties. In de visie van Learned wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) steeds meer erkend als een cruciaal instrument voor succes.

Een MTO stelt een organisatie in staat om te begrijpen wat de werknemers motiveert en tevreden houdt, en welke aspecten van de werkomgeving verbetering behoeven. Dit helpt bij het creëren van een omgeving waar werknemers graag willen zijn en draagt bij aan de aantrekking en het behoud van talent. Het stimuleert ontwikkeling, verhoogt de productiviteit en vermindert verzuim.

De populariteit van gratis enquêtetools heeft ertoe geleid dat meer organisaties ervoor kiezen hun MTO’s intern uit te voeren, om zo kosten te besparen en meer controle over het proces te hebben. Dit brengt echter unieke uitdagingen met zich mee. Het ontwerpen van een effectieve en eerlijke vragenlijst vereist bijzondere aandacht, rekening houdend met zaken als wetenschappelijke validiteit en een evenwichtige mix van open en gesloten vragen. Bovendien moet er goedkeuring worden verkregen van het managementteam en de ondernemingsraad, wat een tijdrovend proces kan zijn. Daarnaast kunnen factoren zoals het waarborgen van de anonimiteit en enquêtemoeheid de responsgraad beïnvloeden.

adat het onderzoek is uitgevoerd moet het moeilijkste eigenlijk nog beginnen: het interpreteren van de verzamelde gegevens en het opstellen van actieplannen. Om organisaties te ondersteunen bij deze uitdagingen en te helpen bij het ontwikkelen van een datagestuurde talentmanagementstrategie, heeft Learned een moderne visie op medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) geformuleerd. Deze visie is gebaseerd op zes cruciale elementen:

 

1. Gebruik van een academisch gevalideerde vragenlijst

Volgens onze visie zijn er een aantal dingen belangrijk om de juiste inzichten te krijgen. Zo is het van belang om te focussen op wetenschappelijk bewezen thema’s, zoals leiderschap, communicatie, ontwikkelingsmogelijkheden en werk-privébalans. is het van belang te focussen op wetenschappelijk bewezen thema’s, zoals leiderschap, communicatie. Dit zijn enkele factoren die een significante invloed hebben op de betrokkenheid van medewerkers. De kwaliteit van het onderzoek hangt af van de gekozen thema’s en de vragen die gesteld worden.

Hierbij komt het Learned Engagement Model in beeld, dat wij hebben ontwikkeld op basis van uitgebreid academisch onderzoek. Dit model belicht 18 thema’s die een positieve impact hebben op de betrokkenheid van medewerkers, die op hun beurt weer invloed hebben op belangrijke bedrijfsresultaten zoals de eNPS (Employee Net Promoter Score), verzuim, verloop en productiviteit.

De voordelen van het Learned Engagement Model zijn als volgt:

    • Wetenschappelijke vragenlijst: Door te werken met een wetenschappelijk onderbouwd model elimineren we het risico van interpretatieverschillen. Dit zorgt ervoor dat jouw organisatie daadwerkelijk meet wat ze wil weten, zonder vertekening of subjectiviteit.
    • Vereenvoudigde interpretatie van resultaten: Het model is opgebouwd rond 18 thema’s, waardoor het gemakkelijker wordt om de resultaten te interpreteren. Je analyseert eerst de hoofdthema’s om vervolgens verder in te zoomen op de onderliggende vragen. Dit gestructureerde proces helpt je de bevindingen beter te begrijpen en gerichte acties te bepalen.
    • Benchmarkresultaten: We bieden organisaties inzicht in benchmarkgegevens voor hun specifieke branche. Dit stelt je in staat om te beoordelen of een score op een bepaald thema als “goed” kan worden beschouwd, of dat er ruimte is voor verbetering ten opzichte van andere spelers in de markt.

 

2. Doorlopend meten, feedback verzamelen en verbeteringen doorvoeren

Een moderne MTO gaat verder dan een eenmalige meting. Het moet een continu proces zijn, waarbij regelmatig feedback wordt verzameld en gebruikt om de organisatie te verbeteren. Moderne methoden zoals doorlopende pulse-surveys zijn hierin een krachtig hulpmiddel. Door regelmatig korte enquêtes uit te voeren, kunnen organisaties real-time feedback verzamelen en de betrokkenheid van medewerkers continu verbeteren.

Ons advies voor een moderne MTO cyclus is als volgt:

1. Nulmeting

Start met een basisvragenlijst die alle thema’s omvat, maar beperk je tot 2 (of maximaal 3) vragen per variabele. Dit houdt de vragenlijst beknopt en bevordert de deelname. De nulmeting geeft een inzicht in de huidige situatie van de organisatie op basis van de 18 thema’s.

 

2. Pulse Survey

Vervolg de nulmeting met een pulse survey die gebruik maakt van de volledige vragenlijst, bestaande uit 90 vragen die de 18 thema’s meten. Bepaal een frequentie van 1, 2 of 4 weken, waarbij elke keer 2, 3 of 6 vragen worden gesteld. Dit continue proces meet de betrokkenheid, verzamelt feedback en biedt inzicht in de effectiviteit van mogelijke verbeterplannen.

 

3. Aanvullende Onderzoeken

Wanneer de organisatie zich comfortabel voelt met het proces, voeg dan andere onderzoeken toe, zoals evaluaties van de onboarding en exit interviews. Dit biedt waardevolle inzichten in het inwerktraject en verzamelt gestructureerde feedback van vertrekkende medewerkers.

 

Sentiment meting

Als je niet direct wilt starten met een pulse-onderzoek, overweeg dan een stemmingmeting. Met slechts 5 vragen kun je constant de sentiment binnen de organisatie meten. Dit helpt om te identificeren welke medewerkers meer betrokken zijn en wie mogelijk minder tevreden is. Echter, als je kiest voor het uitgebreidere pulse-onderzoek, zijn deze vragen overbodig omdat de 18 thema’s een breder en dieper inzicht geven.

 

5. Aangepaste Enquêtes

Als organisatie heb je ook de vrijheid om andere enquêtes te verzenden. Wil je bijvoorbeeld de mening van het team over een specifiek evenement weten of ideeën opdoen voor een nieuwe marketingcampagne? Creëer je eigen sjabloon en ga aan de slag. Je kunt kiezen of de antwoorden anoniem of niet-anoniem worden gegeven.

 

3. Datagedreven besluitvorming

Het uiteindelijke doel van een MTO is om als organisatie inzicht te krijgen in bruikbare en betrouwbare data die kan worden gebruikt voor datagedreven besluitvorming. Dit betekent dat de verzamelde gegevens kwantitatief en kwalitatief moeten zijn, waardoor er inzicht is in de belangrijkste drijfveren voor medewerkersbetrokkenheid. Op basis hiervan kunnen strategische HR-initiatieven worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

Volgens onze visie kan het toepassen van het Learned Engagement Model inzichten verschaffen in de scores per variabele. Door deze scores per team te filteren, worden de uitdagingen binnen de organisatie duidelijk geïdentificeerd. Dankzij deze methode is het mogelijk om zelfs met een ingestelde anonimiteitsgrens (minstens drie respondenten per team) effectieve rapportage te handhaven. Dit stelt het HR- of projectteam in staat om precies te bepalen waar actie vereist is om de betrokkenheid van de medewerkers te verbeteren.

 

4. Anonimiteit en vertrouwelijkheid

Het waarborgen van anonimiteit en vertrouwelijkheid is cruciaal voor een hedendaags MTO. Het is essentieel dat medewerkers zich veilig en vrij voelen om hun eerlijke en oprechte feedback te geven, zonder angst voor eventuele negatieve gevolgen. De anonimiteit van gratis enquêtesoftware wordt door werknemers vaak in twijfel getrokken, aangezien deze vaak gekoppeld is aan hun IP-adres of e-mailadres.

In Learned kunnen we deze anonimiteit waarborgen. Dit wordt ook overal in het proces duidelijk gecommuniceerd. Bovendien biedt het Learned-platform de mogelijkheid om anoniem te communiceren met medewerkers. Hierdoor kunnen ze ondersteuning en advies krijgen over hun uitdagingen, zonder hun identiteit te hoeven onthullen. Op deze manier wordt de actieve deelname aan het onderzoek echt aangemoedigd.

 

5. Agile methodiek

Een modern MTO moet gericht zijn op het stimuleren van actieve verbeteracties binnen de organisatie. Het gaat verder dan alleen het verzamelen van data en het identificeren van probleemgebieden, maar draait om het nemen van gerichte maatregelen om de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers te verhogen.

Volgens onze visie werken organisaties in korte sprints aan het aanpakken van specifieke aandachtsgebieden. Dit begint met het opstellen van een projectplanning samen met de projectgroep. Bepaal wanneer je welke onderwerpen gaat aanpakken, hoe je deze wilt verbeteren en wanneer je de resultaten presenteert. Organisaties profiteren middels de ondersteuning vanuit het Customer Success team van de best practices van andere bedrijven. Door een gerichte aanpak voor elk onderwerp kunnen organisaties gericht verbeteringen aanbrengen, de impact meten en successen boeken. Om organisaties bij dit proces te ondersteunen, bieden we ook een duidelijk 10-stappenplan aan voor het uitvoeren van een modern MTO.

 

6. Actieve betrokkenheid van belanghebbenden

Actieve betrokkenheid van stakeholders, waaronder management, teamleiders en medewerkers, is essentieel voor een modern Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Het is aan te raden om alle resultaten tijdens een gezamenlijke bijeenkomst aan alle medewerkers te presenteren. Hierbij ligt de focus op de positieve bevindingen, maar worden ook de minder gunstige resultaten besproken. Het negeren van negatieve resultaten kan de geloofwaardigheid van het onderzoek ondermijnen. Het is zinvol om deze sessies zo interactief mogelijk te maken, zodat je ook feedback en inzichten van collega’s kunt verzamelen.

Naast een gezamenlijke presentatie, is het belangrijk om de actiepunten die voortkomen uit de sprints te integreren in de reguliere overleggen binnen de organisatie. Deze onderwerpen kunnen op de agenda worden gezet van managementteam meetings en besproken worden met managers door HR-businesspartners. Het actief betrekken van medewerkers bij het proces, het bespreken van resultaten en het gezamenlijk ontwikkelen van verbeteracties verhoogt de acceptatie en betrokkenheid van medewerkers bij het verbeteren van de werkomgeving.

Samenvattend, een modern MTO is een continu proces dat gebaseerd is op een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst, datagedreven besluitvorming en de actieve betrokkenheid van belanghebbenden. Het moet een veilige omgeving bieden voor open feedback, gericht zijn op het nemen van concrete acties en gebruik maken van een agile benadering. Door deze principes toe te passen, kunnen organisaties de betrokkenheid en tevredenheid van hun medewerkers effectief verbeteren.

 

Meer informatie over de visie van Learned

Als je meer wilt wetten over onze kijk en visie op HR gerelateerde onderwerpen, neem dan zeker contact op.

Gratis downloads

Realtime inzicht in medewerkersbetrokkenheid

Additional Resource

All resources >

Maandelijkse nieuwsbrief

Aanmelding voor nieuwsbrief voordelen